മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, ജില്ലയിലെ റിസൾട്ട്‌ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, MAM മായി സഹകരിച്ച് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്‌ സീരീസ് ( ഓരോ വിഷയത്തിനും രണ്ട് പരീക്ഷകൾ വീതം )നടത്തി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

First series Test on 09 January 2023

+2 Maths Science  Question paper : Download  answer key : Download

+2 Maths Commerce Question paper : Download  answer key : Download

Post a Comment

1 Comments